Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Sportovní a závodní díly pro automobily

competizione.cz
Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.competizione.cz a www.competizione.org na internetových stránkách, který provozuje společnost Apriamo, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, spis. značka C 162958 vedená u Městského soudu v Praze od 10. 3. 2010 pod IČ: 29050995, DIČ: CZ29050995.
Podmínky jsou uvedeny v českém jazyce.

Zasilatelství:
Apriamo, s. r. o.
Kubelíkova 1224/101
130 00 Praha 3
Telefon: 775 855 967 
e-mail: info(at)apriamo.cz

Prodávající:
Apriamo, s. r. o.
Kubelíkova 1224/101
130 00 Praha 3
IČ: 029050995
DIČ: CZ29050995
e-mail: apriamo(at)apriamo.cz

Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Competizione.cz.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území České republiky a české jurisdikci. Není-li výslovně uvedeno jinak, probíhá prodej prostřednictvím příslušných ustanovení Obchodního zákoníku/Zákona o obchodních korporacích. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Nepostradatelnou součástí objednávky je pak specifikace zboží, u zboží podle typové příslušnosti ke konkrétnímu typu a modelu automobilu pak je zákazník povinen jednoznačně a zřetelně identifikovat výrobce automobilu (značku), typ vozu, typové označení výrobce, model a motorizaci, případně typ motoru automobilu, na nějž díl objednává. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Směrodatné je vždy pouze objednací číslo a nikoli doprovodný text objednávky.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo v případě různých typů dodávaných výrobků pro identické modely automobilů kontaktovat kupujícího a písemnou elektronickou formou s ním domluvit dodání alternativního provedení zboží, které se může lišit funkčně i cenově. V takovém případě má kupující právo nabídku odmítnout.  
Podání objednávky prostřednictvím internetového obchodu je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. 
Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za dodatečné změny, které výrobce automobilu provedl na vozidle, a které neodpovídají původně homologované verzi vozidla. Prodávající si vyhrazuje právo změnit předmět objednávky po písemné elektronické dohodě s kupujícím v případě, že podle jeho názoru existuje vhodnější typ a provedení zboží, které lépe odpovídá typovému provedení vozidla, na které kupující objednávku sjednává, včetně změny ceny. Kupující však má právo tuto změnu odmítnout a rovněž má právo odmítnout i změnu ceny nebo kompletní objednávku.
Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka v souladu s platnou legislativou i v rámci dobrých mravů.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

2.B Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen specifikovat jasně v objednávce zboží, případně značku, typ a provedení vozidla, pro něž má být zboží určeno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn obdržením proforma faktury, kterou má právo odmítnout.

2.C Cena
Cenou se rozumí katalogová cena v nabídce internetového obchodu. Ta je vždy uvedena v Kč včetně DPH, bez nákladů na balné a dopravu ke kupujícímu. Vydáním nového katalogu nebo aktualizací internetového obchodu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného. Protože se ceny v Kč v našem internetovém obchodě denně upravují podle aktuálního kurzu ČNB vůči ostatním měnám, je vždy účtována cena platná v okamžiku odeslání závazné objednávky prodávajícím kupujícímu. Cena může být změněna pouze se souhlasem kupujícího, a to na základě skutečností, které jsou v přímé souvislosti s požadavky kupujícího (kupujícím vymíněné vlastnosti nad běžný rámec prodeje) nebo pro specifický účel zboží (sportovní a závodní díly pracující na hranici zničení).

3. Dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu Competizione.cz v České měně (Kč) jsou realizovány pouze v České republice.
Pro zásilky do zahraničí je nutno kontaktovat prodejce a dohodnout konkrétní podmínky dodání, přičemž prodejce má právo dodání odmítnout. 

3.A Termín dodání zboží
Zboží bude doručeno objednavateli do uvedeného počtu dnů či týdnů, které jsou stanoveny v objednávce. Doba dodání počíná plynout následujícím pracovním dnem od dne závazného potvrzení objednávky kupujícím a/nebo od data připsání platby za zboží hrazené proforma fakturou na účet prodávajícího. Tato skutečnost musí být vždy uvedena v závazné objednávce, aby bylo zřetelné, v který okamžik počíná plynout doba dodání. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 5. pracovní den po dni podání objednávky.

3.B Dopravce
Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

3.C Cena za dopravu 
U objednávek do 5 kg a rozměrů 20 x 20 x 30 cm se uplatňuje jednotné poštovné a balné ve výši 150 Kč s DPH.
U objednávek nad 5 kg či větších rozměrů nad 20 x 20 x 30 cm (jediný rozměr) se uplatňuje poštovné v souladu s ceníkem zvoleného způsobu dopravy, který prodávající prostřednictvím závazné objednávky s kupujícím dohodl.

3.D Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky uplatněn žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady

Úhrada probíhá předem na účet prodávajícího oproti vystavení proforma faktury, případně na dobírku u stávajících zákazníků.
Způsob úhrady musí být písemnou formou uveden na závazné objednávce. 
Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen prokazatelně informovat prodávajícího e-mailem nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající do 30 dnů kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů (53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb.), nebo zboží vytvořeného jednoúčelově na zakázku kupujícího (typicky například mapy řídících jednotek, nastavení transmisí či podvozku, zakázkových těsnění, vačkových hřídelů a podobně) či zboží specifického určení (díly a/nebo součásti či zařízení určená pro plnění specifických účelů nebo účelově pracující na/za hranicí zničení a nikoli v běžném provozu a vykazující běžné opotřebení). V takových případech je možnost vrácení zboží závislá na individuální dohodě s prodávajícím. Veškeré díly pro sportovní a závodní  využití nelze, není-li výslovně uvedeno jinak, vrátit ve lhůtě 14 dnů, neboť se jedná o zboží plnící zvláštní účel.

6. Jiná ustanovení

V případech, kdy:
- kupujícím vybrané zboží neodpovídá značce/typu/provedení kupujícím uvedenému vozidlu (přičemž značku, typ a provedení vozidla vč. motorizace, příp. VIN kupující zřetelně a jasně uvedl v objednávce)
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží 
- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části. V takovém případě ani jedné ze stran nevyplývají ze zrušení objednávky žádné další závazky.

6.A Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení závazné objednávky, nikoli v okamžiku nabídky na e-shopu. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na e-shopu, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout a/nebo odmítnout jen její část, týkající se zboží s úpravou ceny. V takovém případě ani jedné ze stran nevyplývají ze zrušení objednávky žádné další závazky.

6.B Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 5 % z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

6.C Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.D Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

6.E Rekvizity a použité předměty
Rekvizity a použité předměty představují speciální sortiment s omezenou nabídkou. Na toto zboží se nevztahuje záruka.
Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím a na níž byl kupující předem upozorněn. 
Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. 
Provozovatel internetového obchodu Competizione.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně (stačí elektronickou poštou) sdělí touto skutečnost provozovateli internetového obchodu.

8. Reklamace

8.A Kupující
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoli rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list/fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího.
Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku).

8.B Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.C Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.
Používání jakéhokoli výrobku pro účely soutěží a závodů, které probíhají obecně na nebo nad hranici maximální konstrukční zátěže výrobku, automaticky znamená ztrátu nároku na reklamaci, nebylo-li v závazné objednávce dohodnuto výslovně jinak.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující vyrozuměn před provedením opravy.

9. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu Competizione.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Copyright © www.competizione.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.competizione.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace